6 વર્ષમાં પહેલી વખત તાજી હવામાં શ્વાસ લીધો

આ વ્યક્તિનો એટલો વજન છે કે, બહાર કાઢવા મોટી ક્રેનનો ઉપયોગ લેવો પડ્યો – જુઓ વિડીયો

બ્રિટનના સૌથી વધુ વજનવાળી વ્યક્તિને ઘરની બારી તોડીને ક્રેનથી કાઢવામાં આવ્યો હતો. 30 વર્ષના જેસનનું…