જો તમને શરીરમાં દુખાવો હોય તો તજનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.